Cookie consent management tool Център за равни възможности с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания' | СНЦ Шанс за хора с увреждания

Център за равни възможности с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания'


Програмата на „Център за равни възможности" с целева група " Пълнолетни лица с увреждания“ има за цел да създаде достоен начин на живот на хората с увреждания, да подпомага и насърчава техния независим живот. Да създаде положителна връзка между потребителите и специалистите на центъра. Да  осигури закрила, подпомагане на личностната и социална интеграция. Основната цел е насърчаване и подкрепяне на социалното, емоционалното и културно развитие на потребителите. Центърът помага за решаването на проблемите, които възникват, както и превенция на социалната изолация. Развиване на личностните умения и насърчаване към положитена самооценка.
На хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват човешките си права.  Центърът включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот, които подсилват принципите на програмата. Потребителите ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово - всеки ден от седмицата.
Към сдружението се присъединяват различни организации работещи с и за хора с увреждания, които имат опит и са представители на различни целеви групи.

Задачите, които програмата на Център за равни възможности си поставя за в бъдеще са:
-    Организиране на оптимален режим на трудотерапия съобразен с индивидуалните възможности на всеки потребител;
-    Оптимално въздействие върху личността за развиване на цялостния  и потенциал чрез личностно ориентиран модел, съобразен с индивидуалните особености;
-    Придобиване на знания, умения и ориентири, относно заобикалящата среда;
-    Изграждане на умения за преодоляване на трудности;
-    Формиране на личността чрез развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения;
-    Развиване на двигателни умения;
-    Овладяване на битови и трудови умения, за улесняване участието в обществения живот.
Програмата на „Център за равни възможности" с целева група  " Пълнолетни лица  с увреждания” представлява комплекс от услуги, свързани с осъществяване на индивидуални програми за социално включване за лица с увреждания,   необходими за тяхната социална и трудова интеграция, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот.


Целева група на „Център за равни възможности" с целева група " Пълнолетни лица с увреждания” са възрастни хора с увреждания, освидетествани с ЕР на ТЕЛК над 50%. Капацитетът на услугата е 40 лица.

Услугите в ЦРВ се предоставят от: управител, двама социални работника, един психолог, един трудотерапевт, арттерапевт, консултант мениджмънт и маркетинг, специалист компютри и един финансист.


Дейностите, които следва да се осъществяват в Центъра за равни възможности с целева група пълнолетни лица с увреждания са:

1.    Информиране и консултиране - дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот и запознаване с и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
2.    Застъпничество и посредничество
3.    Терапия- съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможност за труд и др., както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изклщчване.

4.    Рехабилитация - дейност, която има за цел да подобри физичесзката сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в упорно- двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
5.    Обучение за придобиване на умения  - дейност която се осъществява в специализирана среда или мобилно за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самосзтоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и зазависими членове на семейство.

С оглед гарантиране на качествено предоставяне на социалните услуги в „Център за  равни възможности” следва да се осигури:

•    Ефективност и ефикастност на социалните услуги предоставяни в Центъра;
•    Планиране на гъвкави социални услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;
•    Осигуряване на ясна и отчетлива структура за отчетност;
•    Ефективно управление;
•    Извършване на периодична оценка по изпълнението на задачите от екипа;
•    Познаване на нормативната уредба и добрите европейски практики;
•    Натрупан опит в предоставяне на социални услуги;
•    Сформиране на добре обучен и квалифициран екип и възможност за повишаване квалификацията на персонала;
•    Разработени от организацията програми за социална работа;
•    Изградена и поддържана база данни;
•    Поддържане на обновена и адаптирана материална база;
•    Осигуряване на средства чрез Общински бюджет;
•    Своевременно отчитане;
•    Поддържане на добро взаимодействие и координация с общински, държавни и обществени структури.
Очаквани резултати

•    Възстановена социална интеграция на потребителите;
•    Засилване интереса към колективния живот и адаптирането в него;
•    Максимално задоволяване на духовните потребности;
•    Подобряване на психическото равновесие;
•    Подобряване на физическия статус;
•    Възстановяване интереса на потребителите към своето хоби;
•    Осигуряване на контакт за комуникация между хората с увреждания;
•    Преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда;
•    Ангажиране на работодатели в мероприятия като заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания;
•    Включване на голям брой хора с увреждания в квалификационни курсове и обучителни програми;
•    Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
•    Преодоляване на социалната изолация и добиване на самоувереност на потребителите;
•    Да се оптимизира взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания
•    Да се утвърдят ценностите на гражданското общество и насърчи толерантността към различията, съпричастието и позитивно отношение към хората в неравностойно положение;
•    Да се улесни достъпа до образование, обучение и трудова реализация.


    

Коледен поздрав към Община Варна

Коледен поздрав към Община Варна

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

Поздравителен концерт на певческа група

Ден на Социалния работник

Поздравителен концерт на певческа група

Ден на Социалния работник

Поздравителен концерт на певческа група

Ден на Социалния работник

Поздравителен концерт на певческа група

Ден на Социалния работник

8 март

Обучение за придобиване на умения

8 март

Обучение за придобиване на умения


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни