Cookie consent management tool Център за социална рехабилитация и интеграция с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания' | СНЦ Шанс за хора с увреждания

Център за социална рехабилитация и интеграция с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания'


От 2008 г. СНЦ “Шанс за хора с увреждания” до този момент е доставчик на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрасни хора с увреждания” и успешно  осъществява и реализира цялостни социални, културни и спортни програми в полза на хората с увреждания и привлича финансиране за осъществяване на дейности, подпомагащи ресоциализирането и  реализирането  им като ранопоставени граждани на обществото, професионалисти и личности.
 През предходните тринадесет години ЦСРИЦГПЛУ към „Шанс за хора с увреждания” успешно си взаимодейства с общинските администрации, социалните служби, Български червен кръст и други неправителствени организации със сходен предмет на дейност - Агенция за социално развитие”Вижън”,Асоциация „Да съхраним жената” и др.
      През следващите 3 /три / години Центърът ще се развива с оглед на цялостното подпомагане на бенефициентите  , за да могат да се ангажират по–пълноценно  със съдържателни  и полезни дейности.
Основен принцип в работата на специалистите е равното участие на потребителите на социални услуги, независимо от вида и степента на тяхното увреждане.
В търсенето  на максимална ефективност   се прилагат индивидуален и групов подход на работа.
Непосредствени цели:
•    създаване на условия за интегриране  на хората с увреждания в  живота на обществото и преодоляване на социалната изолация;
•    предоставяне на възможност за положителна промяна в ежедневния режим  на хората с увреждания;
•    създаване на отношения, в които хората с уврежданния се чувстват полезни и стимулирани за творческа изява,социална активност и благотворителност;
•    включване в социално обучение и  подпомагане за  ориентиране, според потребностите на бенефициентите;
•    предоставяне на равен достъп и възможност за практитикуване на занимания по избор и интереси;
•    създаване на отношения, в които хората с увреждания се чувстват значими и стимулирани за активност и благотворителност;
•    лобиране и  посредничество пред различни социални и здравни институции;
•    разширяване на  социалните контакти  и  приятелския кръг  на  потребителите;
•    подобряване на емоционалния и психически статус;
•    гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати;

ЦСРИЦГПЛУ притежава лиценз за осъществяване на следните дейности:

•    ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
•    ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;
•    ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ;
•    ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБЕВАНЕ НА УМЕНИЯ;

Дейността в ЦСРИ  се предлага  при спазване на следните принципи:

•     Професионализъм,  
•     Конфиденциалност;
•     Индивидуален подход към всеки потребител;
•     Поверителност;
          • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
          • Зачитане правото на бенефициентите  на изразяване на мнение и изслушване;
          • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
          • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
         • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;

Основни задачи поставени пред екипа  при извършване на дейностите:
•    създаване на подходящи условия за осъществяване на дейностите за подкрепа;
•    социално включване в живота на общността чрез осъществяване на разнообразни програми, съобразени с конкретните потребности на всеки потребител;
•    изграждане на социално приемливо поведение на различни обществени места и у дома ;
•     подобряване на комуникативните  умения;
•     развиване на мобилността ;
•    подобряване на психомоторното  и емоционално развитие;
•    придобиване на нови познания, полезни  за справяне в обичайните житейски ситуации;
•    урепване на здравословното  състояние, здравословното възпитание и
двигателна култура за водене на здравословен начин на живот;
•    изграждане на връзка с близките и семействата на потребителите;
                           
  Целева група


Преки ползватели на услугата  са пълнолетни  лица над 18 години, с различни вид и степен на  увреждания и със загуба на трудоспособност с 50% и  над 50 %, удостоверено с експертно решение на ТЕЛК.  
 Капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция" с целева група  " Пълнолетни лица с увреждания” към СНЦ „Шанс за хора с увреждания” е 50 потребители.

     Социалната услуга ЦСРИ за пълнолетни лица с увреждание се реалицзира от висоско квалифициран и обучен екип в състав:
                                 

1.Управител:

•    утвърждава Правилник за вътрешния ред;
•    организира цялостната дейност в центъра, като основна цел на работата е комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на хората с увреждания;
•    запознава екипа от новоназначените специалисти с „Програмата за развитие на социалната услуга” „Център за социална рехабилитация и   интеграция на пълнолетни лица с увреждания”;
•    изготвя и запознава екипа в Центъра с длъжностните и функционалните  характеристики, Правилника за вътрешен ред, Етичните правила за работа с хора с увреждания, правилата за  безопасност и здраве при работа и инструкциите  за   противопожарна защита съгласно  Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни документи, касаещи работа на екипа ;
•    извършва системен, периодичен и ежедневен контрол върху всички дейности,  осъществявани в Центъра, както и периодични проверки на документацията, отразяваща работата в него;
•    отговаря за опазване на имуществото на Центъра, неговото използване по предназначение и  рационалното използване на  материали и консумативи;
•    реагира бързо и адекватно при формажорни обстоятелства;
•    провежда извънредни инструктажи при създадени ситуации;

2.    Социални работници

•    осъществяват първоначален контакт с бенефициентите от целената група, събират документи и информация за тях, за тяхните личностни и семейни ресурси за справяне със ситуацията, за очакванията им;
•    информират и ориентират хората с увреждания относно съществуващите социални услуги,които могат да ползват , условията и сроковете за тяхното ползване;
•    изготвят съвместно с екипа от специалисти предварителна оценка на потребностите на потребителите на услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с увреждания”;
•    дефинират проблемите, конкретните нужди и желания;
•    участват в изработването на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на всеки потребител;
•    участват в обучения, супервизии и екипни срещи;
•    водят необходимата документация по всеки конкретен случай;
•    представят месечни и периодични отчети за своята работа;
•    съдействат на специалистите от екипа при реализиране на дейностите;
•    спазват принципите на етичния кодекс в отношенията с потребителите и колегите;
3.   Психолог

•    оценява психологическия и емоционален статус на потребителите;
•    провежда индивидуални и групови психологични консултации;
•    изготвя съвместно с екипа от специалисти предварителна оценка на потребностите на потребителите на услуги в Центъра;
•    координира  отношенията между потребителите и разрешаването на конфликтни ситуации;
•    води необходимата документация и отчетност;
•    съдейства на специалистите в процеса на работа;
•    спазва всички етични принципи за работа в колектива;
•    подкрепя и работи за постигане на добър психо-емоционален статус на потребителите;
4.Рехабилитатор

•    запознава специалистите със съответното състояние на потребителите;
•    участва в изготвянето на рехабилитационна програма;
•    извършва съответната рехабилитационна дейност (индивидуална или групова) в зависимост от потребностите и възможностите на потребителите;
•    провежда лечебна  и релаксираща  гимнастика;
•    активно сътрудничи на потребителите при изпълнение на програмата;
•    извършва подготовка на уредите за рехабилитация и следи за  изправноста им;
•    при изпълнение на професионалните си задължения рехабилитаторът контактува и оказва съдействие на останалите специалисти от екипа;
•    води необходимата документация;
•    следи  здравословното състояние на участниците в целевата група;
•    спазва всички приципи на етичния кодекс при извършване на дейностите;
5.Медицинска сестра

•    медицинската сестра подпомага работата на рехабилитатора;
•    поддържа контакт с потребителите и проявява отзивчивост към техните нужди;
•    подпомага потребителите при тяхното ориентиране и придвижване при необходимост;
•    съдейства при необходимост на потребителите по конкретен здравеословен проблем;
•    редовно проследява стойностите на показателите кръвно налягане и пулс на потребителите;
•    провежда здравно обучение и консултации (здравословен начин на живот, лична и обществена хигиена, предпазване от инфекциозни заболявания,  вреда от употреба на алкохол и прочие) в достъпни форми.
•    следи за спазване на  личната хигиена от потребителите и дезинфекцията и хигиената  на помещенията;
 6.Трудотерапевт

•    разработва програми и занятия по трудотерапия с подходящи дейности за развиване на умения и сръчности, подобряване на моториката и здравословното състояние;
•    изготвя трудотерапевтичен  лист на всеки потребител;
•    работи за развиване на потенциала и остатъчната трудоспособност на потребителите;
•    осигурява личностна и творческа изява на потребителите на услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с увреждания”;
•    участва в екипни срещи и при планиране на работата;
•    участва в обучения;
•    води необходимата документация и отчетност;
•    спазва принципите на етичния кодекс при извършване на работата;
7.Арттерапевт

•    участва в обучения, екипни срещи и при планиране на работата;
•    разработва програми и занятия по арт-терапия, свързани с рисуване, музика, приложни изкуства и други занимания  разкриващи  латентни творчески заложби и за постигане на оптимални резултати в положителна насока;
•    подкрепя  творческата  и артистична изява на потребителите при организиране на мероприятия и тържества в Центъра и обществото;
•    води необходимата документация и отчетност;
•    при извършване на работата спазва етичните принципи;

Условия и ред за ползване на услугата

    Услугата  „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с увреждания” към СНЦ „Шанс за хора с увреждания”  се предлага безплатно.
Желаещите да бъдат включени в Целевата група   трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са жители на Община Варна;
2. Да представят експертно решение от ТЕЛК с 50% и  над 50 %  загуба на трудоспособност ;
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Стъпки за работа с потребители:

•    запознаване на лицето с начина на предоставяне на услугите и с екипа;
•    заявление от лицето за ползване на услуги в Центъра;
•    изготвяне на Предварителна оценка на потребностите/ПОП/ - изготвя се с участието на лицето и съдържа предложение за подходящите социални услуги, които лицето има право да ползва;
•     Договор за ползване на социалната услуги;
•    оформяне на досие въз основа на подаденото заявление и приложените   документи  , в което се описват желаните за ползване услуги от лицето и препоръките от специалистите в екипа,  като се спазват изискванията за конфиденциалност на  предоставената  информация;
•    изготвяне на  индивидуална  оценка на потребностите от подкрепа на кандидата от мултидисциплинарен екип, която се базира на следните критерии: /информация за потребителя; оценка на уменията за независим живот; оценка на мобилност и координация във време и пространство; оценка
на развитието на езика и комуникацията; емоционално развитие; оценка на поведението; оценка на здравословно състояние на лицето/
•    изготвяне на  индивидуален план за подкрепа въз основа на направената индивидуална оценка на потрбностите от подкрепа с формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати и съобразно  желанията на потребителя. Индивидуалният план включва дейности по задоволяване на: здравни, образователни, рехабилитационни потребности и потребности за свободното време. Индивидуалният план е адаптиран за всяко лице. Осъществяването му изисква съобразяване с личните нужди на лицето, неговият личен ритъм, възможности и граници, отчита възможностите на лицето и динамиката на промяната, без да се ограничава от неговите дефицити.Изпълнението на индивидуалния план се оценява от екипа на всеки 6 месеца и при необходимост се актуализира.
•    изготвяне на   писмен план за здравна грижа , в който  се  отбелязва мед. история на лицето, необходими  превантивни  мерки  и оздравителни  програми, наличие на алергии, хранителни режими, ниво на лична хигиена и небходимост от  подходяща мед. рехабилитация.
•    изготвяне  на трудотерапевтичен лист , в който се отбелязва  вида на заболяването,  и в зависимост от това се  определя вида на трудотерапията и  времетраенето .
•    изготвяне на потребителска  книжка  съдържаща график на планираните дейности за подкрепа, които   са посочени в индивидуалния план и интензивността  на тяхното провеждане / дни от седмицата, начален час на провеждане/.
•    изготвяне на  потребителски картон ,  в който всеки специалист отбелязва проведената сесия , времетраене и дата, на която се е състояла.
•    работа  с близкото  обкръжение  като подкрепяща среда, която функционира като есетествена система за взаимопомощ  за затвърждаване и поддържане  на придобитите  от потребителя в процеса на работа умения.  Изграждането на  разбиране  у близките  за проблемите  и нуждите на бенефициента  цели  подкрепа и съдействие  в домашна среда. 

Коледа

Коледа

Коледа

Изработка на хартиени лодки

трудотерапия


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни