СНЦ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

Сдружение с нестопанска цел „ Шанс за хора с увреждания ” е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано на 29.04.2003 год., съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
В Управителният съвет на Сдружението са включени представители на организации и институции работещи за и с хора с увреждания, представители на стопанския и бизнес организации.

СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” има за основна цел: подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреждания; защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по – пълноценен и нормален начин на живот.
Мисията на Сдружението е: създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания съгласно Националните и Европейските стандарти и международни документи.

ЦЕНТРОВЕСтара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни