Бизнес център с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания'

От 2008г. „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, работи за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, за тяхната информираност, сплотяване и взаимопомощ, за създаване на среда, съдействаща за социалната им адаптация и интеграция. Усилията на специалистите са насочени за създаване на стимулираща обучителна среда за развиване на предприемачеството и малкия бизнес, придобиване на трудови умения. Съдействие и помощ при регистрация и стартиране на фирма, счетоводство на фирмата.  През този период социалната услуга „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания” се утвърди като обществено значимо място за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания на територията на Община Варна.Социалните услуги, които се предоставят в „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, на основание издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенция по качеството на социалните услуги са:
•    „ Информиране и консултиране“;
•    „ Посредничество и застъпничество“;
•    „ Терапия и рехабилитация“;
•    „ Обучения за придобиване на умения“;
•    „ Подкрепа за придобиване на трудови умения“


Основните дейности в „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”  са предпоставка за  по-лесно преодоляване на неблагоприятната социална ситуация, в която се намират потребителите, улесняват тяхната реинтеграция в обществото и повишават работоспособността им. Всички предоставяни услуги в Центъра имат за цел създаване на възможности за достоен и пълноценен живот и успешна трудова реализация.
Основната цел на програмата в „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, е подобряване социалната интеграция на хората с увреждания, като ги подпомага и съдейства за тяхната трудова реализация, чрез предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на индивидуалните им потребности и да са достъпни за всички хора с увреждания  на територията на Община Варна. Програмата има за цел поддържане и доразвиване на вече изградените контакти с близки и познати както и създаването на нови такива. Основната цел е да подпомогне адаптивността на лицата с трайни увреждания на трудовия пазар и развитието на адекватни умения и навици за заетост и реализация на пазара на труда. Стремежът е да се разшири социалния кръг на потребителите и да се организира подкрепяща мрежа около тях. Осигуряване на подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, подобряване качеството на живот на хората с увреждания, чрез трудово – професионално ориентиране и консултиране от подбрани квалифицирани специалисти, притежаващи опит в предоставянето на социални услуги и трудова реализация за създаване на възможности за достоен и пълноценен живот, съобразно най – добрите интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности на лицето. Създаване предпоставки и условия за социално включване и справяне с нормални житейски ситуации.
Максимален брой на управляваната от СНЦ Шанс за хора с увреждания“, социална услуга „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания” е 40 места – за лица със загуба на трудоспособността над 50%, удостоверение с експертно решение на ТЕЛК със съхранен интелект. Това е първото действащо Сдружение с утвърден имидж, което е и съдружие на физически и юридически лица, работещи съвместно с прякото участие на самите хора с увреждане. Притежава възможности и умения да привлича партньори, за обединяване усилията на повече организации за решаване проблемите на Общността.
  Неговата съществена роля се състои в това: със съвместни усилия с местната власт да развиваме и прилагаме успешни иновационни практики по реализиране на дългосрочни Програми в полза на хората с увреждания: Програми за спорт и туризъм; Културни програми; Програми, подпомагащи трудовата им реализация; Програми за здравословен начин на живот; Програми за превенция на използването на психотропни вещества сред младите хора; Програми за превенция на агресивното поведение на ученици сред близките си и в училище и др. Екипът, предоставящ социалните услуги в „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, включва квалифицирани специалисти – социални работници, психолог, трудотерапевт, консултант – мениджмънт и маркетинг, консултант – финанси и кредит, консултант – компютърни технологии. Всеки от специалистите се включва със своята компетентност и знания в екип, който води определен случай.
Целта на екипа е комплексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, чрез заетост на потребителите.                                            
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


•    Ангажиране на лицата в неравностойно положение в обществения живот;
•    Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
•    Повишаване степента на информираност, мобилност и инициативност сред общността на лицата в неравностойно положение
•    Възстановена социална интеграция на потребителите;
•    Засилване интереса към колективния живот и адаптирането в него;
•    Максимално задоволяване на духовните потребности;
•    Подобряване на психическото равновесие;
•    Подобряване на физическия статус;
•    Осигуряване на контакт за комуникация между хората с увреждания;
•    Ангажиране на работодатели в мероприятия като заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания;
•    Включване на голям брой хора с увреждания в квалификационни курсове и обучителни програми;
•    Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
•    Преодоляване на социалната изолация и добиване на самоувереност на потребителите;
•    Да се оптимизира взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания
•    Да се утвърдят ценностите на гражданското общество и насърчи толерантността към различията, съпричастието и позитивно отношение към хората в неравностойно положение;
•    Да се улесни достъпа до образование, обучение и трудова реализация;
•    Ангажиране на лицата в неравностойно положение в обществения живот;
•    Повишена степен на информираност, мобилност и инициативност сред лицата в неравностойно положение;
•    Мотивираност, самооценка, личен избор;
•    Решителност за стартиране на малък семеен бизнес;
След проведени срещи и разговори с потребителите на „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, екипът да получи добра оценка за работата си. Дейностите, в които участват, информацията, придобитият опит и знания, които участниците получават - да  подпомогнат за правилната им професионална ориентация. По - голям процент от хората с трайни увреждания да намерят и имат шанс за своята реализация на пазара на труда. Екипът от специалисти на „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, провежда трудови консултации и насоки за възможностите за трудова заетост и повишаване на професионалната квалификация и преквалифициране на потребителите на социалната услуга. Насочва към действащите проекти за осигуряване на заетост на лица с увреждания в трудоспособна възраст. Екипа подготвя потребителите, чрез разговори и консултации за събеседване с работодатели, с цел наемане на работа. Самите потребители дават препоръки към екипа какви теми да бъдат обсъждани и дали биха били полезни за тях. 

Коледен поздрав към Община Варна

Коледни усмивки

Коледни усмивки

Коледни усмивки

Коледа е

Коледа е

Коледни усмивки

Коледни усмивки

Коледни усмивки

Коледа е

Коледни усмивки

Коледен поздрав към Община Варна

Коледен поздрав към Община Варна

трудотерапия


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни