Cookie consent management tool За нас | СНЦ Шанс за хора с увреждания

За нас

Вече двадесет години СНЦ „ Шанс за хора с увреждания” следва мисията си за подпомагане на социално слабите и хората с увреждания в защита на човешките права, човешкото достойнство и правото им на по-пълноценен живот.
Основни цели в работата на Сдружението  са създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания. В навечерието на 20-годишнината на СНЦ „ Шанс за хора с увреждания” отчитаме натрупан богат опит и постигнати положителни резултати в развитието на предлаганите социални услуги за лица в неравностойно положение.
В тази връзка изказвам своята благодарност и поздравления към екипа от специалисти, работещ в Сдружението, чиято всеотдайна работа допринесе за развитието и реализацията на поставените цели и спомогна за по-качествения и пълноценен живот на хората с увреждания.
Поздравявам също така и самите тях – потребителите на нашите услуги – хората в неравностойно положение, и ги уверявам, че занапред екипа на СНЦ „ Шанс за хора с увреждания” ще продължи да работи с професионализъм и отговорност за отстояването на равните им права за нормална и пълноценна реализация във всяка една област на обществения живот.
Уверен съм, че постигнатите положителни резултати през 20-годишната работа на Сдружението, ще вдъхнат още по-голяма увереност на хората с увреждания в нашата безрезервна подкрепа и ще дадат нужния стимул на екипа мисията на Сдружението да бъде продължена и занапред!
Желая на всички ни щастлив юбилей и още по-големи бъдещи успехи!
Тодор Мутафов
Председател на УС на
СНЦ „ Шанс за хора с увреждания”

 
У С Т А В
 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ГР. ВАРНА, обл. ВАРНА
 
                                I.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

                                              СТАТУТ
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” наричано по-нататък „сдружение”, е юридическо лице, отделно от членовете си. Учредено е съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Сдружението подлежи на вписване в централния регистър при министерството на правосъдието при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Сдружението може да има клонове.
(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.
(6) Членовете на сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Чл. 2. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност – издаване на печатни издания, организиране на платени курсове и обучения; ангажиране на лектори, специалисти в областта на правото, медицината, рехабилитацията и социалната дейност; организиране на трудова дейност на хората с увреждания, както и всяка друга дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, като използва приходите за постигане на определените в устава цели.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. (1) Пълното наименование на сдружението е: Сдружение с нестопанска цел „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрацияи БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува, като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. Варна, ул. „Парижка комуна” № 4.

СРОК

Чл. 5. Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА И МИСИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. (1) Сдружението съществява дейност в обществена полза. Създава условия за равнопоставеност и равни шансове захората с увреждания, съгласно европейските стандартии международните документи.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Сдружението с нестопанска цел „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” има за основни цели: Подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на хората с увреждания; защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по-пълнокръвен и нормален живот.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДУЖЕНИЕТО
Чл.8. Сдружението с нестопанска цел „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ще постига своите цели със следните средства:
 1. Помощ и съдействие на своите членове при провеждането на активна политика в областта на рехабилитацията и  социалната интеграция в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми за равнопоставеност и социална закрила на инвалидите;
 2. Изработването на определена позиция и предложения за участия в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения, пряко свързани с основната дейност на членовете.
 3. Изготвяне и депозиране на предложения за законодателни промени, чрез извършване на допустими от закона процесуални действия, отправени до съответните органи и лица, имащи право да сезират законодателния орган.
 4. Изготвяне на програми за реализиране на социална, учебно-методична, консултативна, иновационна, финансова и организационна дейност в интерес на членовете на сдружението.
 5. Оказване на методическа помощ на членовете на сдружението при изготвянето на предложения за повишаване на медико-социалната и рехабилитационната дейност пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации.
 6. Проучване и анализиране потребностите на хората с увреждания и съдействие за тяхното задоволяване чрез медицинско, психическо и функционално лечение; снабдяване с протези и ортопедични апарати; реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на трудоспособността.
 7. Консултантско обслужване на членовете на сдружението по въпросите на трудоустройството и на други видове обслужване, които позволяват на хората с увреждания да проявят максимално своите възможности и способности и като резултат - ускоряване на процеса на тяхната социална интеграция реинтеграция.
 8. Съдействие за пълноценно реализиране на правото на икономическо и социално осигуряване и на достойно жизнено равнище; на правото, в съответствие със своите възможности, да получават работа или да се занимават с полезен, производителен и заплащан труд и да членуват в професионални организации.
 9. Помощ и съдействие на членовете на сдружението за зачитане и съобразяване със особените нужди на хората с увреждане на всички равнища на икономическото и социално планиране.
 10. Съдействие и помощ на хората с увреждания да ползват квалифицирана юридическа помощ, когато такава помощ е необходима за защита на тяхната личност и имущество; ако те са обект на съдебно преследване, процедурата на това преследване е длъжна да отчита в пълна степен тяхното физическо и умствено състояние.
 11. Пълноценно консултиране на членовете на сдружението по всички въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, регламентирани в нормативните и поднормативни актове от националното и международно законодателство.
 12. Разширяване контактите на взаимопомощ и взаимодействие с други сродни организации вътре и извън страната.
 13. Регулиране дейността на членове на сдружението, юридически и физически лица, във връзка с правилното прилагане и спазване законите на страната в областта на правата, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 14. Организиране набирането и разпространението на идеи, опит, познание и всяка друга информация в сферата на социалното, материалното, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на хората с увреждания.
 15. Събиране и поддържане на информационни фондове за законодателството на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания” в страната и чужбина.
 16. Разработване на програми и проекти, и участие в програми и проекти, разработени въз основа на действащата нормативна уредба, в областта на профилактиката, рехабилитацията и социалната интеграция.
 17. Предоставяне на техническа и консултативна помощ по въпроси от правен, финансов и управленски характер.
 18. Организиране, финансиране , координиране и предоставяне на методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности и участия в международни, национални и регионални прояви и други подходящи инициативи по въпросите и проблемите  на рехабилитацията и социалната интеграция.
 
 1. Защита правата и законните интереси на членовете на сдружението пред органите на държавната власт, съда, прокуратурата, монополни организации и други институции.
 2. Популяризиране дейността на сдружението и на неговите членове.
 3. Поемане на инициатива пред съответните компетентни органи за изграждане на материална база, предназначена за общо позване от хората с увреждания.
 4. Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочени действия за запознаване на обществеността, стопанските субекти, политическите институции и държавните органи с проблемите на хората с увреждания и проектите за тяхното разрешаване.
II. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението с нестопанска цел „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което работи с хора с увреждания и/или предоставя социални услуги на тази целева група; споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:
 • да участва в управлението на сдружението;
 • да бъде информиран за неговата дейност;
 • да представлява и защитава интересите си, да избира и отзовава своите представители от органите на управление на сдружението;
 • да участва при подготовката и приемането на решенията на органите на управление на сдружението;
 • да внася свои предложения, искания и препоръки;
 • да получава методична помощ и консултации по интересуващите го проблеми от правно, финансово и управленско естество;
 • да получава морална, материална и финансова помощ съобразно възможностите на сдружението.
Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:
 • да спазва приетия устав;
 • да внася редовно членския си внос;
 • да съдейства за последователно реализиране на целите и задачите на сдружението;
 • да осъществява солидарни действия с другите членове на сдружението на база на взетите решения на Общото събрание и Управителния съвет;
 • да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.


 
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.14. (1) Членството в сдружението се прекратява:
 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. с прекратяването на сдружението;
 3. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 4. с изключване;
 5. с прекратяване на юридическото лице-член на сдружението;
 6. при отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3) Отпадането на членството е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членственото правоотношение.
III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 15. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото събрание на сдружението се състои от всички негови членове. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 17. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 18. (1) Общото събрание има следните права:
 1. Изменя и допълва устава на сдружението.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя размера на възнагражденията им.
 4. Взема решение за откриване и закриване на клонове на сдружението.
 5. Взема решения за разпореждане с недвижими имоти на сдружението.
 6. Взема решение за участие в други организации.
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
 8. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
 9. Приема бюджета на сдружението.
 10. Назначава и освобождава регистрирани одитори.
 11. Одобрява годишния финансов отчет.
 12. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност.
 13. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 14. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 15. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на законите, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 16. Разглежда постъпилите кандидатури за членство в сдружението и приема нови членове, съгласно реда и условията на чл. 13 от настоящия устав.
 17. Разглежда обжалване на решения на Управителния съвет за прекратяване на членство в сдружението.
 18. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
(3) Правата по т.т. 1, 3, 6, 8, 10, 13 и 14 не могат да се възлагат за разглеждане на Управителния съвет.
(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за Управителния съвет.
(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно десет месеца след учредяване на сдружението.
(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 20 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.То може да се свика по искане на 2/3 /две трети/ от членовете на сдужението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съдапо седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или от натоварено от тях лице.
(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмен покана до членовете на сдружението и съответно поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
(5) Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка или се връчва лично срещу подпис.Времето от изпращането на поканата и поставянето й в сградата на управлението на сдружението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ календарни дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращането и поставянето на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член на сдружението безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
КВОРУМ

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 24. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 25. Член на Общото събрание или негов представител не може да участва в гласуването за:
 1. Решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия /ата/ съпруг /а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 3. Предявяване на искове срещу него/нея.
 4. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

МНОЗИНСТВО

Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 18, ал.1, т.1 и 6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27. (1) Общото събрание не взема решение по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласове.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ОТГОВОРНОСТ.
Чл. 29. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 /трима/ до 7 /седем/ члена, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(6) Членовете на Управителния съвет получават възнаграждение, чиито размер е определен от Общото събрание.
(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.
Чл. 30. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва:
 1. Да са пълнолетни;
 2. Да имат постоянно местожителство в страната;
 3. Да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. Да не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;
 6. Да не са в родство по права линия, в брак или по съребрена линия до трета степен включително с член на Управителния съвет;
 7. Да са членове на сдружението.
Чл. 31. (1) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреда на сдружението.
(2) Всеки член на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 32. (1) Пълномощията на член на Управителния съвет се прекратяват при следните обстоятелства:
 1. При изтичане на мандата;
 2. По собствено желание, чрез отправено писмено предизвестие до Управителния съвет;
 3. При смърт или при трайна невъзможност за изпълнение на възложените функции.
(2) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Управителния съвет, мястото на същия се заема от друг член, избран на следващото Общо събрание.Новоизбраният член упражнява правата и задълженията си в рамките на остатъка от мандата на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо ор разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се определя обема на представителната власт на отделни членове на съвета.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
(4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко2/3 от членовете му.
(5) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(6) Председателят е длъжен да свика Управителния съвет и по искане на 2/3 от членовете му. В случай, че не стори това, Управителния съвет се свиква на заседание от тези членове.
(7) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(8) Управителният съвет утвърждава Правилник за работата на сдружението. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(9) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над три години.
(10) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(12) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 34. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.33, ал.9 и 10 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако взички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на съвета се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) На всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета.
(5) Извън случаите, изрично посочени в този устав, Управителния съвет взема решение единодушно за:
1. Съществена промяна за дейността на сдужението;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
4. Вземането на решение за предложениепред Общото събрание за създаване на клон.


Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост и независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет с чвно гласуване и обикновено мнозинство избират помежду си председател, който е с мандат, равен на този на Управителния съвет.
(2) Председателят на Управителния съвет на сдружението ръководи заседанията на съвета.
(3) Председателят на Управителния съвет участва с равен глас при вземане на решения.
(4) Председателят организира изпълнението на решенията на общото събрание и на Управителния съвет.
(5) Председателят на Управителния съвет ръководи и координира текущата дейност на сдружението.
(6) Председателят на Управителния съвет на сдружението подписва оформените въз основа на решенията на Общото събрание и на решенията на Управителния съвет документи, договори, заповеди и други книжа, произтичащи от правомощието му на представляващ сдружението.
(7) Председателят на Управителния съвет на сдружението действа като работодател на лицата, наети съгласно щатното разписание по трудов договор към сдружението.
(8) Председателят на Управителния съвет представлява сдужението пред държавните, неправителствените, правораздавателните и други органи и организации.

IV. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

ИМУЩЕСТВО

Чл. 37. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
(2) Имуществото на сдружението се управлява само от членовете му чрез неговите органи.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 38. (1) Източници на средства за сдружението се формират от месечен членски внос, от допълнителната стопанска дейност, заеми, вещи под наем, допълнителни вноски за постигане на определени цели, помощи, дарения, завещания, субсидии и други постъпления, както и от други дейности, съобразени със закона.
Чл. 39. (1) Всеки член на сдружението задължително прави еднократна встъпителна вноска в размер на 10% от една МРЗ, установена за страната в 30-дневен срок от приемането му за член на сдружението.
(2) В случай, че не се внесе встъпителната вноска до изтичане на срока по предходната алинея, се приема, че членственото правоотношение не е възникнало.

(3) Всеки член на сдружението внася по 12 /дванадесет/ лева годишен членски внос не по-късно от края на календарната година, за която се отнася.
Чл. 40. (1) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат движимо и недвижимо имущество, вещни права върху такова имущество, пари, валута, ценни книжа и дръги имуществени права.
(2) Цдружението може да откаже да приеме дарения и завещания, както и учредяване на вещни права върху движимо и недвижимо имущество, направени при неприемливи условия или противоречащи на нейните цели, на разпоредбите на законите в страната и на този устав.
Чл. 41. Управителният съвет взема решение относно начина на разпореждане с имуществото на сдружението при условията на чл. 33, ал. 9 от настоящия устав.
Чл. 42. (1) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Членовете на сдружението отговарят за задълженията му до размера на встъпителната вноска.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. Ежегодно до края на месец Февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 44. В отчета за деиността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ

Чл. 45. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим финансов одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година за отчетния период, той се назначава от Управителния съвет.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 47. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост и независимост на отделните отчетни периодии стойностна връзка между начален и краен баланс.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 49. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика.
(2) Протоколните книги се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(3) Сдружението задължително води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите  на всички членове, ЕГН, професия и занятие, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и булстат и данъчна регистрация на членовете – юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 50. (1) Сдружението се прекратява:
 1. По решение на Общото събрание;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;
 3. При обявяването му в несъстоятелност.
(2) В случаите на ал.1, т.2 и 3 решението на съда за прекратяване се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) Решението по ал.2 се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
(5) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(6) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, същият се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
(7) По реда на Търговския закон се уреждат въпросите относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора.
Чл. 51. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този УСТАВ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство – Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законовите и подзаконови актове, засягащи дейността на сдружението.
§ 2. Настоящият Устав е съставен в съответствие със законите в Република България и е приет на Учредителното събрание на учредителите на сдружението, състояло се на 24 февруари 2003 г. и за който са гласували единодушно 12 /дванадесет/ физически лица, съгласно приложения списък.
 
 

 

Коледен поздрав към Община Варна


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни