Cookie consent management tool Бизнес център с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания' | СНЦ Шанс за хора с увреждания

Бизнес център с целева група 'Пълнолетни лица с увреждания'

От 2008г. „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, работи за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, за тяхната информираност, сплотяване и взаимопомощ, за създаване на среда, съдействаща за социалната им адаптация и интеграция. Усилията на специалистите са насочени за създаване на стимулираща обучителна среда за развиване на предприемачеството и малкия бизнес, придобиване на трудови умения. Съдействие и помощ при регистрация и стартиране на фирма, счетоводство на фирмата.  През този период социалната услуга „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания” се утвърди като обществено значимо място за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания на територията на Община Варна.Социалните услуги, които се предоставят в „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, на основание издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенция по качеството на социалните услуги са:
•    „ Информиране и консултиране“;
•    „ Посредничество и застъпничество“;
•    „ Терапия и рехабилитация“;
•    „ Обучения за придобиване на умения“;
•    „ Подкрепа за придобиване на трудови умения“


Основните дейности в „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”  са предпоставка за  по-лесно преодоляване на неблагоприятната социална ситуация, в която се намират потребителите, улесняват тяхната реинтеграция в обществото и повишават работоспособността им. Всички предоставяни услуги в Центъра имат за цел създаване на възможности за достоен и пълноценен живот и успешна трудова реализация.
Основната цел на програмата в „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, е подобряване социалната интеграция на хората с увреждания, като ги подпомага и съдейства за тяхната трудова реализация, чрез предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на индивидуалните им потребности и да са достъпни за всички хора с увреждания  на територията на Община Варна. Програмата има за цел поддържане и доразвиване на вече изградените контакти с близки и познати както и създаването на нови такива. Основната цел е да подпомогне адаптивността на лицата с трайни увреждания на трудовия пазар и развитието на адекватни умения и навици за заетост и реализация на пазара на труда. Стремежът е да се разшири социалния кръг на потребителите и да се организира подкрепяща мрежа около тях. Осигуряване на подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, подобряване качеството на живот на хората с увреждания, чрез трудово – професионално ориентиране и консултиране от подбрани квалифицирани специалисти, притежаващи опит в предоставянето на социални услуги и трудова реализация за създаване на възможности за достоен и пълноценен живот, съобразно най – добрите интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности на лицето. Създаване предпоставки и условия за социално включване и справяне с нормални житейски ситуации.
Максимален брой на управляваната от СНЦ Шанс за хора с увреждания“, социална услуга „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания” е 40 места – за лица със загуба на трудоспособността над 50%, удостоверение с експертно решение на ТЕЛК със съхранен интелект. Това е първото действащо Сдружение с утвърден имидж, което е и съдружие на физически и юридически лица, работещи съвместно с прякото участие на самите хора с увреждане. Притежава възможности и умения да привлича партньори, за обединяване усилията на повече организации за решаване проблемите на Общността.
  Неговата съществена роля се състои в това: със съвместни усилия с местната власт да развиваме и прилагаме успешни иновационни практики по реализиране на дългосрочни Програми в полза на хората с увреждания: Програми за спорт и туризъм; Културни програми; Програми, подпомагащи трудовата им реализация; Програми за здравословен начин на живот; Програми за превенция на използването на психотропни вещества сред младите хора; Програми за превенция на агресивното поведение на ученици сред близките си и в училище и др. Екипът, предоставящ социалните услуги в „Бизнес - център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, включва квалифицирани специалисти – социални работници, психолог, трудотерапевт, консултант – мениджмънт и маркетинг, консултант – финанси и кредит, консултант – компютърни технологии. Всеки от специалистите се включва със своята компетентност и знания в екип, който води определен случай.
Целта на екипа е комплексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, чрез заетост на потребителите.                                            
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


•    Ангажиране на лицата в неравностойно положение в обществения живот;
•    Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
•    Повишаване степента на информираност, мобилност и инициативност сред общността на лицата в неравностойно положение
•    Възстановена социална интеграция на потребителите;
•    Засилване интереса към колективния живот и адаптирането в него;
•    Максимално задоволяване на духовните потребности;
•    Подобряване на психическото равновесие;
•    Подобряване на физическия статус;
•    Осигуряване на контакт за комуникация между хората с увреждания;
•    Ангажиране на работодатели в мероприятия като заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания;
•    Включване на голям брой хора с увреждания в квалификационни курсове и обучителни програми;
•    Придобиване на умения за независим живот, социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
•    Преодоляване на социалната изолация и добиване на самоувереност на потребителите;
•    Да се оптимизира взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания
•    Да се утвърдят ценностите на гражданското общество и насърчи толерантността към различията, съпричастието и позитивно отношение към хората в неравностойно положение;
•    Да се улесни достъпа до образование, обучение и трудова реализация;
•    Ангажиране на лицата в неравностойно положение в обществения живот;
•    Повишена степен на информираност, мобилност и инициативност сред лицата в неравностойно положение;
•    Мотивираност, самооценка, личен избор;
•    Решителност за стартиране на малък семеен бизнес;
След проведени срещи и разговори с потребителите на „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, екипът да получи добра оценка за работата си. Дейностите, в които участват, информацията, придобитият опит и знания, които участниците получават - да  подпомогнат за правилната им професионална ориентация. По - голям процент от хората с трайни увреждания да намерят и имат шанс за своята реализация на пазара на труда. Екипът от специалисти на „Бизнес - център с целева група „Пълнолетни лица с увреждания”, провежда трудови консултации и насоки за възможностите за трудова заетост и повишаване на професионалната квалификация и преквалифициране на потребителите на социалната услуга. Насочва към действащите проекти за осигуряване на заетост на лица с увреждания в трудоспособна възраст. Екипа подготвя потребителите, чрез разговори и консултации за събеседване с работодатели, с цел наемане на работа. Самите потребители дават препоръки към екипа какви теми да бъдат обсъждани и дали биха били полезни за тях. 

трудотерапия

трудотерапия

трудотерапия

отбелязване имен ден

отбелязване имен ден

отбелязване имен ден

отбелязване имен ден

отбелязване имен ден

Ръчно изработени комплименти, поднесени по случай Баба Марта, на уважаемите колеги от Дирекция “Социални дейности”

Баба Марта

Ръчно изработени комплименти, поднесени по случай Баба Марта, на уважаемите колеги от Дирекция “Социални дейности”

Баба Марта

Ръчно изработени комплименти, поднесени по случай Баба Марта, на уважаемите колеги от Дирекция “Социални дейности”

Баба Марта

Ръчно изработени комплименти, поднесени по случай Баба Марта, на уважаемите колеги от Дирекция “Социални дейности”

Баба Марта

Ръчно изработени комплименти, поднесени по случай Баба Марта, на уважаемите колеги от Дирекция “Социални дейности”

Баба Марта

В дейностите по трудо и арт терапия, потребителите на БЦЦГПЛУ изработиха изделия, които бяха представени на изложение в Юнашки салон, по случай Световния ден на социалната работа

Първа Пролет

В дейностите по трудо и арт терапия, потребителите на БЦЦГПЛУ изработиха изделия, които бяха представени на изложение в Юнашки салон, по случай Световния ден на социалната работа

Първа Пролет


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни