Шанс за хора с увреждания
 
   
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

ПРЕДСТЯЩИ ПРОЕКТИ


  Сружение с нестопанска цел „ Шанс за хора с увреждания ” е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано на 29.04.2003 год., съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
В Управителният съвет на Сдружението са включени представители на организации и институции работещи за и с хора с увреждания, представители на стопанския и бизнес организации.

СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” има за основна цел: подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреждания; защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по – пълноценен и нормален начин на живот.
Мисията на Сдружението е: създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания съгласно Националните и Европейските стандарти и международни документи.

Сдружението постига своите цели чрез:

v Подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси;
v Подпомагане на осциално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
v Гарантиране на личностната реализация;
v Защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на пълноценен живот;
v Оказване на помощ и съдействие на своите членове при провеждане на активна политика в областта на рехабилитацията и социалната интеграция в съответствие с изискванията на Националните и международните правни норми за равнопоставеност и социална закрила на хората с увреждания;
v Разработване на регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения. Разработване на програми и участие в проекти в областта на профилактиката, рехабилитацията и социалната интеграция;
v Проучване и актуализиране на данните за потребностите на хората с увреждания и съдействие за тяхното задоволяване чрез медицинско, психическо и функционално лечение; реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на работоспособността;
v Защита правата и законните интереси на членовете на Сдружението пред органите на държавната и местна власт, съда, прокуратурата, монополните организации и други институции;
v Съдействие и помощ на хората с увреждания за ползване на квалифицирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, регламентирани в националното и международно законодателство;
v Организиране набирането и разпостраняване на идеи и опит в сферата на социалното, материално, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на хора с увреждания;
v Поемане инициативата пред съответните компетентни органи за изграждане на материална база, предназначена за общо ползване от хората с увреждания

Целеви групи на предоставяните услуги от СНЦ „ Шанс за хора с увреждания ” – лица в неравностойно положение – хора с увреждания, социално слабите и лица, нуждаещи се от грижи и подпомагане.
Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания обединява над 45 неправителствени организации / НПО / и работи за обединяване и координиране възможностите на широк кръг организации и институции с цел ефективно решаване проблемите на лицата със специфични нужди в областта на рехабилитацията и създаване на равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания
От 2009 год. Сдружението е член на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ / НАСО/. Националния алианс за социална отговорност представлява националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания, която е част от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

 
 
 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 
 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*