Шанс за хора с увреждания
 
   
ЦЕНТРОВЕ
Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за равни възможности

Бизнес център за хора с увреждания

 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ” 

Офисът на центъра се намира на бул. "Владислав Варненчик" бл.27 .
Телефоните за връзка с екипа и консултации е 052/ 730305
052/ 730305 
e-mail : snc _shans@abv.bg 
Предоставя комплекс от социални услуги за лица с увреждания, необходими за тяхната интеграция и социално насочване, а именно: 
- Обучение за лицата за придобиване на трудови умения и справяне с обичайните житейски ситуации; 
- Информационно – консултативни услуги; 
- Посреднически услуги; 
- Развиване способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на малък и среден бизнес 
- Съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодателите за реализиране на ясна фирмена политика по отношение на лицата с увреждания 
Чрез предоставяните услуги Бизнес Центъра осигурява: 
Комплексно въздействие, водещо до личностна и социална интеграция, чрез подпомагане на трудовата им реализация и създаване на възможности за стартиране на собствен бизнес. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: 

-  Обучение на лицата за придобиване на трудови умения – пряка работа с хора в неравностойно положение за създаване на трудови умения и навици, необходими за трудовата им реализация; 
- Социално - консултативни услуги; 
- Посреднически услуги пред работодатели за наемане на лица с увреждания на трудови договори; 
- Посреднически услуги пред трети лица; 
- Психологическа подкрепа на нуждаещите се; 
- Развиване способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на собствен бизнес; 
- Съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодателите за реализиране на ясни фирмени политики по отношение на лицата с увреждания 
- Консултанските услуги по време на стартиране и развиване на избрания от лицето бизнес. 
Капацитетът на „ Бизнес Център за хора с увреждания ” е 40 лица с увреждания годишно и със съхранен интелект и се обслужват от екип от различни специалисти- социални работници, псохолози, трудотерапевт, счетоводители и др. 
Гр.Варна, бул. "Владислав Варненчик" бл.27 , тел. 052 / 730305
052 / 730305, факс: 052 / 650 164 
e-mail : snc_shans@abv.bg 


'' Бизнес Център за хора с увреждания''bnt.bg/part-of-show/novi-pravila-v-telk

От 8 до 10 юни 2016г. в хотел Melia Grand Hermitage на Златни пясъци се проведе национален форум/изложение на тема"Социални услуги,заетост и развитие",организиран от Национален алианс за социална отговорност(НАСО) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика,Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания,Национално сдружение на общините в Р България и Община Варна.Благодарим за предоставената възможност част от екипа на "Бизнес център за хора с увреждания" да бъде част от този форум и изключително актуалните и интересни теми,които бяха засегнати!
Бизнес център - Трудо и Арт терапия на тема Великден - 27.04.2016 г.


ПРЕДВЕЛИГДЕНСКО ТВОРЧЕСТВО

БИЗНЕС ЦЕНТЪР  - ТРУДОТЕРАПИЯ  М.АПРИЛ 2016 Г.


/>

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

 

за 2015година.

 

в изпълнение на Договор № Д - 11 - 9200 /1173/ от 17.09.2011 год.

 

 

        През 2015г. „Бизнес Център за хора с увреждания’’ продължи своята работа съгласно основните дейности и цели, заложени в Програмата – предоставяне на комплексни социални услуги за хора с увреждания с над 50 % по решение на ТЕЛК .

Дейностите в Програмата на „ Бизнес Център за хора с увреждания” са ориентирани към създаване на стимулираща обучителна среда за развитието на частната инициатива, предприемачеството и малкия бизнес, придобиване на умения за работа с компютър, счетоводство на фирмата, социално законодателство и социална защита, данъчни преференции за хората с увреждания, помощ при регистрация и стартиране на фирма и др. Всички предоставяни услуги в центъра имат за цел успешната трудова реализация на хората с увреждания.

 

Основна цел:

Създаване възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане личностната и социална интеграция на хората в неравностойно положение чрез:

*      Информационно – консултативни услуги;

*      Посреднически услуги пред трети лица с цел наемане на работа;

*      Развиване на способностите и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания за стартиране на собствен бизнес;

*      Гарантиране на равнопоставеност на хората с увреждания;

*      Преодоляване социалната изолация чрез създаване възможности за инициативност и съдействие на хората с увреждания за тяхната трудова реализация и на работодатели за наемане на лица с увреждания:

*      Консултиране с експерти – икономисти, специалисти финанси и кредит и специалисти мениджмънт и маркетинг относно стартирането и управлението на малък и среден бизнес;

 

Капацитетът на Центъра е 40 потребителя, които са регистрирани със заповеди, издадени от Община Варна.

Към отчетния период „Бизнес Център за хора с увреждания” работи с пълния капацитет  потребители - 40 лица.  

 

В ‘’ Бизнес Център за хора с увреждания ‘’ работят следните специалисти:

Управител, психолог, социални работници – 2, консултант мениджмънт и маркетинг, консултант  финанси и кредит, консултант компютърни технологии, трудотерапевт, арттерапевт,  касиер, главен счетоводител и хигиенист.

        Социалните услуги, които предоставяхме в ‘’ Бизнес Център  за хора с увреждания ‘’ бяха съобразени с изготвените индивидуални планове на потребителите и техните специфични нужди.

Всеки месец бяха изготвяни индивидуални графици за посещенията и работата с потребителите по различните видове дейности и консултации със специалисти.

 

ДЕЙНОСТИ 2015 год.

 

Организационната работа на екипът от специалисти включваше:

*      Провеждане на ежеседмични екипни срещи, на които обсъждахме резултатите от предходния период и проблемите, които възникваха пред специалистите при работата им с потребителите;

*      Обсъждане на текущите проблеми по организация на дейностите, отразени в протоколи от работните ни срещи;

*      Изготвяне на графиците за посещения на потребителите ни по месеци;

*      Обсъждане и уточняване на мероприятията, които ще проведем и начините по които ще протече работата по отделните дейности през отчетния период;

*      Разглеждане и приемане на заявления за ползване на услугите в „Бизнес център за хора с увреждания”:

 

Дейностите бяха основно насочени към начините и методите за изграждане на адекватно поведение на потребителите за оцеляване в условията на финансова и икономическа криза и свитият пазар на труда. Разгледаха се начините за търсене на работа и възможностите за преквалификация. За потребителите желаещи и имащи възможността за стартиране на собствен бизнес бяха намерени и обсъдени най-подходящите варианти съобразени с икономическото състояние на страната и региона.

 

Отчет по дейности:

        През изминалият отчетен период екипът от специалисти продължи индивидуалната работа с потребителите по заявените от тях социални услуги по предварително изготвени планове от екипа с оглед на дългосрочната ни цел, заложена в Програмата на ‘’Бизнес център за хора с увреждания‘’; - подпомагане и насърчаване на лицата в неравностойно положение за социално включване в обществения икономически живот чрез реализация на пазара на труда.

 

І. СОЦИАЛНО – КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ:

През на 2015г. проведохме лекции и беседи, в които взеха участие всички потребители на „Бизнес център за хора с увреждания”.

Темите бяха свързани с възможностите  за преквалификация и професионално развитие, управление на персонала и човешките ресурси, планиране и финансиране на стартиращ малък бизнес и други.

Проведоха се консултации със специалисти в областите финанси и кредит и мениджмънт и маркетинг с потребители на Центъра желаещи да получат информация относно отпускането на кредити – изисквания и необходима документация, финансиране на малък и среден бизнес, трудовото законодателство, закона за счетоводството и други икономически и финансови теми.

През месец март се проведоха и консултации за попълване на годишна данъчна декларация с потребители на Центъра изявили желание и необходимост.

През целия отчетен период се провеждаха социални консултации с потребителите на центъра по възникнали въпроси и поставени от тях проблеми от различно естество. При необходимост социалните работници ги насочваха към съответните специалисти за разрешаване на възникналите проблеми.

На някои от потребителите бе оказано съдействие при попълване и подаване на документи за регистрация в Бюрото по труда или за еднократна финансова помощ към Община Варна.

 Организирани и осъществени бяха срещи и събеседвания с работодатели  потребители на „Бизнес център за хора с увреждания” и им беше оказано съдействие при изготвяне на CV и мотивационно писмо за кандидатстване за работа.

В резултат на проведените събеседвания, бяха приети документи за кандидатстване за работа на 18 потребители –  за сезонна заетост в сферата на търговията и услугите.

С всичките 40 потребители на Центъра се проведе среща, на която се обобщиха и коментираха постигнатите резултати през изминалия период на работа. Екипът от специалисти заедно с потребителите отчете, че има постигнати положителни резултати от индивидуалната и групова работа по всички дейности и мероприятия провеждани в центъра. Възникналите трудности в процеса на работа се преодоляваха професионално.

На срещата бе дадена възможност на потребителите на „Бизнес център за хора с увреждания” да споделят свои идеи и възникнали нови потребности за бъдещата им съвместна работа с екипа от специалисти.

 

ІІ. ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ:

По желание на потребителите продължихме с обучителната дейност за придобиване на първоначална компютърна грамотност.

За екипа това бе добър показател за мотивация на потребителите – те сами изявиха желание да попълнят пропуските си при работа с компютър и да използват повече готови счетоводни формуляри и документи, които ще облекчат значително работата им. Специалистите обучаваха потребителите за:

*      Работа със счетоводни документи и INTERNET;

*      Работа с MS ОФИС ПАКЕТ;

*      Работа с Електронна поща;

*      Търсене на работа по INTERNET

 

В края на отчетния период, за проверка на постигнатото ниво на знания и придобити умения за работа с компютър, проведохме симулативен изпит с част от потребителите. Резултатите бяха задоволителни за екипа.

Освен компютърното обучение, потребителите получиха и основни знания и умения за създаване на трудови навици - работа с офис техника – сканиране, ксерокопиране, работа с факс машина, организация на работното място и др. Планираме продължаване на обучението и през следващото тримесечие, с цел устойчивост на придобитите умения и усвояване на нови.

 

ІІІ. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА:

Проведоха се индивидуални срещи с психолог с всички потребители изявили желание и нужда от това, по предварително утвърден график. На консултациите бяха разгледани и обсъдени възникнали емоционални проблеми пред потребителите – страх, липса на увереност и самочувствие, възникнали в резултат на променящата се икономическа обстановка и липсата на добра финансова и организационна устойчивост. Набелязани бяха начини и методи за тяхното преодоляване.

Част от потребителите потърсили психологическа подкрепа бяха консултирани по повод разрешаване на проблеми от лично естество.

Други имаха нужда от помощ за да постигнат по-голяма увереност в непосредственото си общуване и да оттренират способността за отстояване на собствената позиция.

Чрез различни методи се целеше усъвършенстване на професионално значимите качества и умения. За някои потърсили консултация с психолог беше важно да развият социалните си умения и способността да си сътрудничат с други хора. С тази цел, с групата потребители се работи върху поощряване на общителността и подобряване на уменията за самопрезентация.

 

ІV. ТРУДО и АРТТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Трудо и арттерапевтичните дейности и мероприятия се провеждаха съобразно изготвените индивидуални планове за работа. Работеше се индивидуално в зависимост от увреждането и потребностите на потребителите.

Трудотерапията имаше за цел да подобри и развие финната и обща моторика, координацията и параметрите на внимание на потребителите. Развити и затвърдени бяха и умения за работа в екип, повишени бяха тяхното самочувствие и увереност в собствените им възможности.

При всички потребители посещаващи трудотерапия се наблюдава подобряване и усъвършенстване на уменията свързани с:

  • Фината моторика и сръчност
  • Работа по схема
  • Изработване на алгоритъм на дейността
  •  Разпределяне на операциите, през които трябва да се премине за цялостното завършване на продукта
  • Спазване на изискванията в технологията на художественото конструиране на модела
  • Спазване на изскванията за безопасност при работа
  • Поддържане на хигиена на работното място

Арттерапията е насочена към потребители, които срещат трудности с вербалното изразяване на емоции и чувства. При всички участващи в арттерапия потребители се отчита подобряване в уменията адекватно да се изразяват емоциите и чувсвата, понижение на нивата на тревожност, засилване на усещането за собствена ценност, отвличане на вниманието от мислите за заболяването. 

Основно арттерапевтичните дейности включваха рисуване, апликация, усвояване на квилинг теника, и др. дейности по идеи и желание на участниците.

 

Потребителите на „Бизнес център за хора с увреждания” имаха възможност да се запознаят и вземат участие в отбелязване на значими събития, запознаване с национални традиции, честване на лични празници(имени и рождени дни).

Резултат от тази дейност е затвърждаване на уменията за общуване в неформална група и предоставяне на възможност за активно разтоварване чрез различни занимания.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ЕКИПА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:

        След проведени срещи и разговори с потребителите на ‘’ Бизнес Център за хора с увреждания ‘’ екипът получи добра оценка за работата си през отчетния период. Дейностите в които са участвали, информацията, придобитият опит и знания, които участниците са получили са били важни за тях и са ги подпомогнали за правилната им професионална ориентация.

 

Трима потребители на Центъра получиха реална възможност за трудова реализация.

През  2015г. ежемесечно бяха провеждани:

*  Беседи и лекции по актуални въпроси във връзка с професионално ориентиране и трудово законодателство;

*  Консултации със специалисти в областта на икономиката, финанси и кредит, маркетинг и мениджмънт;

*  Консултации с психолог;

*  Консултации за попълване на годишна данъчна декларация;

*  Трудотерапевтични дейности и мероприятия;

*  Подготовка на документи за отпускане на еднократна целева финансова помощ, за кандидатстване за работа и др.