Проект: 'Избери своя път – не на дрогата , да на живота'


Проект: „Избери своя път – не на дрогата , да на живота „

Резюме на проекта:

Настоящият проект на СНЦ”Шанс за хора с увреждания” е фокусиран върху превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества (ПАВ), която представлява активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и възпитание на индивидуални познания и умения, които налагат здравословния начин на живот и душевното здраве на учениците.
Съвременните превантивни дейности не следва да налагат „правилни” модели на поведение, а трябва да предоставят вярната информация за възможните грешки и начини за увреждане на здравето, живота и отношенията с другите.
Дейностите за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества, заложени в проекта основаващи се традиционно на прилагания информационен подход, са допълнени със занятия за повишаване на социалната и емоционална интелигентност, които да стимулират промяната в нагласите и намеренията на подрастващите да опитат въздействието на наркотиците.
Насърчаване на неформалното образование на младите хора в областта на зависимостите и грижа за здравословния им начин на живот. Разширяване на възможностите за включването им в привлекателни форми за прекарване на свободното време. Превенция на рисково поведение и употреба и злоупотреба с наркотични вещества чрез осигуряване на възможности за участие на децата и млади хора във форми за развитие на техните интереси , способности и таланти.
Специалистите, които ще осъществяват дейностите заложени в проекта са обучени и мотивирани за работата по превенция и с опит в превантивната работа.

Цели на проекта:

Да се повиши информираността относно въздействието на психоактивните вещества върху личността.
Изтъкването на вредните последствия от употребата на ПАВ.
Създаване на умения за отстояване на натиск при опит за въвличане в употреба на наркотични вещества;
Осъзнаване на отговорността за последствията от избора, който всеки човек прави.

Целева група:

Деца и млади хора от общата популация
Ученици от 5-6 клас от ОУ „Добри Чинтулов”
гр. Варна

Период на изпълнение:

Начална дата:01.04.2015г.
Крайна дата:31.10.2015г.
Продължителност:7 месеца


Стара версия на сайта
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни