Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


 
Проект: „Избери своя път – не на дрогата , да на живота „

Резюме на проекта:

Настоящият проект на СНЦ”Шанс за хора с увреждания” е фокусиран върху превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества (ПАВ), която представлява активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и възпитание на индивидуални познания и умения, които налагат здравословния начин на живот и душевното здраве на учениците.
Съвременните превантивни дейности не следва да налагат „правилни” модели на поведение, а трябва да предоставят вярната информация за възможните грешки и начини за увреждане на здравето, живота и отношенията с другите.
Дейностите за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества, заложени в проекта основаващи се традиционно на прилагания информационен подход, са допълнени със занятия за повишаване на социалната и емоционална интелигентност, които да стимулират промяната в нагласите и намеренията на подрастващите да опитат въздействието на наркотиците.
Насърчаване на неформалното образование на младите хора в областта на зависимостите и грижа за здравословния им начин на живот. Разширяване на възможностите за включването им в привлекателни форми за прекарване на свободното време. Превенция на рисково поведение и употреба и злоупотреба с наркотични вещества чрез осигуряване на възможности за участие на децата и млади хора във форми за развитие на техните интереси , способности и таланти.
Специалистите, които ще осъществяват дейностите заложени в проекта са обучени и мотивирани за работата по превенция и с опит в превантивната работа.

Цели на проекта:

Да се повиши информираността относно въздействието на психоактивните вещества върху личността.
Изтъкването на вредните последствия от употребата на ПАВ.
Създаване на умения за отстояване на натиск при опит за въвличане в употреба на наркотични вещества;
Осъзнаване на отговорността за последствията от избора, който всеки човек прави.

Целева група:

Деца и млади хора от общата популация
Ученици от 5-6 клас от ОУ „Добри Чинтулов”
гр. Варна

Период на изпълнение:

Начална дата:01.04.2015г.
Крайна дата:31.10.2015г.
Продължителност:7 месеца