Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


 
”Бъдеще без зависимост”

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества (ПАВ) представлява активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и възпитание на индивидуални познания и умения, които налагат здравословния начин на живот и душевното здраве на учениците.
Съвременните превантивни дейности не следва да налагат „правилни” модели на поведение, а трябва да предоставят вярната информация за възможните грешки и начини за увреждане на здравето, живота и отношенията с другите.
Дейностите за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества, заложени в проекта основаващи се традиционно на прилагания информационен подход, са допълнени със занятия за повишаване на социалната и емоционална интелигентност, които да стимулират промяната в нагласите и намеренията на подрастващите да опитат въздействието на наркотиците.
Чрез този подход се цели усъвършенстването на амбициозността, комуникационните умения, асертивността и справяне със социалния натиск, който в тази възраст е най често срещаната причина за експериментиране с ПАВ.
Фокусира се върху подобряване на самооценката и самочувствието на младежите като силен защитен фактор за пълноценен и здравословен начин на живот: разбирането на уникалността и силните качества, които всяко едно дете носи в себе си - неговите таланти и уникални заложби.
Специалистите, които ще осъществяват дейностите заложени в проекта са обучени и мотивирани за работата по превенция и с опит в превантивната работа.


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

- Да се даде необходимата информация относно въздействието на психоактивните вещества върху личността.
- Изтъкването на криминалния характер и вредните последствия на употребата на ПАВ.
- Създаване на умения за отстояване на натиск при опит за въвличане в употреба на наркотични вещества;
- Осъзнаване на отговорността за последствията от избора, който всеки човек прави.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА ОТ ОБЩАТА ПОПУЛАЦИЯ -
Ученици от 5, 6 и 7 клас от ОУ „Христо Ботев” гр. Варна
Общ брой 50

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Начална дата: 01.06.2013
Крайна дата: 31.10.2013
Продължителност: 5 месеца