Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


  2012г
проект:
ИЗБИРАМ ДА СЪМ СИЛЕН – ДРОГАТА Е ЗА СЛАБИТЕ!


Цели на проекта

• Даване на знания за видовете наркотични вещества и рисковете, свързани с тяхната употреба;
• Повишаване на знанията на целевата група относно механизмите на развитие на зависимо поведение;
• Създаване на умения за отстояване на натиск при опит за въвличане в употреба на наркотични вещества;
• Получаване на неформално здравно образование с цел превенция на употребата на психоактивни вещества
• Подобряване на себевъзприемането, целенасочеността, уменията за комуникация и изясняване на системата от ценности;
• Подкрепа на личностното израстване и стимулирането на справяне с предизвикателства.
• Развитие и обучение в социални и личностни умения (взимане на решения, поставяне на цели), 

проект
ИСКАМ И ТРЯБВА ДА СПОРТУВАМ

Цели на проекта
 

Включване в социалната среда, преодоляване на изолацията и ограниченията свързани със заболяванията на хората с увреждания и в неравностойно положение чрез предоставяне на равен достъп и възможности да практикуват по избор, интерес и индивидуални предпочитания и възможности различни видове спорт , постигане на равни начала в обществения живот, намаляване на негативните последици от заболяванията. Подобряване на условията за социално включване.

Постигнати резултати

- увърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот сред хората с увреждания;

 

- поощряване на по-голяма интензивност и разнообразие на формите при осъществяването на физическото възпитание и спорта;

 

- предоставяне на равен достъп и възможности за спорт за хората с увреждания за практикуване на физически дейности по избор и интереси ;

 

- оказване на непосредствен благотворен ефект върху психиката на участниците в състезанията и повишаване на самочувствието им и мотивацията за участие;

 

- подобряване на двигателните възможности на участниците;

 

- създаване на нови контакти и приятелства;

 

- интегриране в социалната среда на хората с увреждания,

преодоляване на тяхната изолираност;

 

- постигната удовлетвореност и осигурена изява ;

 

- положително въздействие и подобряване здравния статус на участниците.