Шанс за хора с увреждания
 
   
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

Реализирани проекти 2009 год.

Реализирани проекти 2011 г.

Реализирани проекти 2012 г.

Реализирани проекти 2013 год.

Реализирани проекти 2015 г.

Реализирани проекти 2015 г.


  2011г

П Р О Е К Т

“ Спортът – извор на жизненост и здраве“


Непосредствени цели на екипа:

• Подобряване на двигателните възможности на хората с увреждания;
• Освобождаване негативното напрежение, поддържайки чрез спорта здрав дух и тяло.
• Създаване на социални контакти;
• Възможност да изразят себе си чрез спортните мероприятия;
• Откъсване от ежедневието им, осмисляне на свободното време;

Очаквани резултати:

• Обхванати в спортни мероприятия хора с увреждания и такива в неравностойно положение
• Изява на двигателните възможности на участниците;
• Подобряване тонуса, отпускане на напрежението;
• Създаване на нови контакти и приятелства;
• Осмисляне на свободното време; 


Проект : "Алтеративно поведение на агресията в училище "

Проекта е към Дирекция "Превенции" на Община Варна.
Целта на проекта е: Превантивна работа и подпомагане на учениците за справяне с гнева и възможностите
за редуциране на агресивните прояви и пренасочване на детската активност към социално-
приемливи форми на поведение.

Очаквани резултати: Учениците ще получат знания и умения за общуване, ще се формират позитивни модели на
поведение. Ще се научат да разпознават и преодоляват както, собствените си агресивни импулси,
така и тези които са отправени към тях от социалната среда. Ще получат умения за аргументиране,
защитаване на собствено мнение и позиция.


Проект: "Силата на танц - терапията"

Проектът е към Дирекция "Социални дейности и жилищна политика" към Община Варна.
Цел на проекта: Преодоляване на част от специфичните проблеми на младежи и възрастни.
Промяна на социални, емоционални, физически и поведенчески проблеми на тези хора.
Физическа и психическа рехабилитация на включените участници.

Резултати: Създадена е алтернатива за свободното време на хора в неравностойно положение и хора с увреждания.
Развитие на способностите и потенциала на участниците в проекта.
Положително въздействие върху здравния статус .
Създаване на нови социални контакти.
Подобряване на двигателните способности на участниците.
Освобождаване на негативното напрежение чрез силата на танца.